آموت

شرکت فنی مهندسی آموت

حرفه ای ترین شرکت مهندسی در غرب تهران

تماس با ما : ۵۶۶۰ ۷۲ ۴۴ – ۰۲۱

تهران ، شهرک گلستان

شنبه - چهارشنبه 8 صبح - 5 عصر

بالا

برگه سبز سازه (محاسبات)

برگ تعهد سازه (محاسبات)

همانند برگه معماری در تعریف کلی به معنی تایید نقشه های طراحی شده توسط مهندس سازه میباشد اما به طور جز و دقیق به جهت اطلاع سازندگان و دانشجویان رشته های مهندسی معماری و مهندسی عمران اینگونه تعریف میشود که : پس از تایید نقشه های معماری و اعلام عوارض توسط شهرداری و پرداخت آن توسط مالک وارد مرحله جدیدی از روند دریافت مجوز ساختمانی با عنوان پیش نویس میشود ، در این مرحله طراحی های بخش سازه انجام میشود و پس از طراحی برگه تعهد سازه یا همان برگ سازه (محاسبات) به منظور تایید نقشه های طراحی شده توسط مهندس سازه به جهت استعلام به دفتر خدمات الکترونیک شهر ارائه میگردد.

برگ مهندسی

برگ معماری و سایر برگِ سبز ها که شامل برگ محاسبات ، برگ تعهد طراحی معماری ، برگ تاسیسات الکتریکی و برگ مکانیک هستند و همچنین برگ طراحی معماری تهیه نقشه‌های معماری و برگ تعهد نظارت در آغاز روند پرونده در دفتر خدمات برای صادر شدن جواز یا پروانه ساختمانی به مانند یکی از مدارک مورد نیاز توسط شرکت های ساختمان و معماری واجد صلاحیت ارائه می گردد. برگِ تعهد نقشه های معماری و برگِ طراحی معماری با نقشه های معماری باید مهر بشود و به واسطه شرکت های ساختمان و معماری مربوطه برای استعلام در سیستم شهرداری آن منطقه، به دفتر خدمات مربوطه تحویل داده می شود.
گام بعد که باید در نظر داشت گرفتن برگ محاسبات ، برگ تاسیسات و برگ تعهد نظارت هست که پس از تایید شدن نقشه های معماری و صادرشدن فیش عوارض توسط شهرداری با نقشه های محاسبات و تاسیسات الکتریکی و مکانیکی توسط شرکت های دارای صلاحیت معماری و ساختمان برای استعلام در سیستم شهرداری، تحویل دفتر خدمات داده و در مرحله آخر نیز نقشه های مربوطه برای انجام مراحل بعدی صدور جواز باید بررسی شوند.