نماد سایت شرکت آموت

خدمات اداری ساختمان

خدمات اداری ساختمان

خدمات اداری ساختمان

در این مطلب می خواهیم بپردازیم به خدمات اداری ساختمان که شرکت آموت آن را به شما مشتریان عزیز ارئه می دهد .

خدمات اداری ساختمان چیست ؟

خدمات اداری ساختمان : مجموعه خدماتی که پیش آغاز امور اجرایی در ساخت و کسب اجازه از ارگان های مربوطه مانند شهرداری ها ، نظام مهندسی ، آتش نشانی ، زمین شهری و… هستند که شامل موارد زیر میباشند.

  1. مجوز یا پروانه ساختمانی
  2. پایان کار ساختمانی
  3. سند تفکیکی ساختمانی
  4. گواهی عدم خلاف ساختمانی
  5. بیمه ساختمانی

۱. مجوز یا پروانه ساختمانی :

خدمات اداری ساختمان : مجموعه خدماتی که پیش آغاز امور اجرایی در ساخت و کسب اجازه از ارگان های مربوطه مانند شهرداری ها ، نظام مهندسی ، آتش نشانی ، زمین شهری و… هستند.

مجوز یا پروانه ساختمانی سندی است که سایر ارگان های دولتی ذیصلاح مانند شهرداری ها و ده یاری ها جهت احداث بنا در شهر یا روستا صادر نموده و در اختیار مالک قرار میدهند.
برای اجرا و ساخت هر ملک باید از مراجع قانونی ذیصلاح در زمینه ساختمان مجوز یا پروانه ساختمانی دریافت شود.
۱-۱) مراحل اخذ مجوز یا پروانه ساختمانی به شرح زیر میباشد :
۱-۱-۱) تشکیل پرونده در دفاتر خدمات الکترونیک شهر
۱-۱-۲) دریافت دستور نقشه از مراجع قانونی ذیصلاح
۱-۱-۳) طراحی بخش معماری و ارسال به دفاتر خدمات الکترونیک شهر
۱-۱-۴) دریافت فیش عوارض ساختمانی از کارشناسان صدور پروانه و پرداخت توسط مالک
۱-۱-۵) تکمیل مدارک شامل نقشه های سازه و تاسیسات ، چک لیست ها ، قرارداد ناظر و مالک و…
۱-۱-۶) دریافت مجوز یا پروانه ساختمانی
۱-۲) زمان حدودی برای اخذ مجوز یا پروانه ساختمانی ۴۵ روز میباشد.

۲. پایان کار ساختمانی :

خدمات اداری ساختمان : مجموعه خدماتی که پیش آغاز امور اجرایی در ساخت و کسب اجازه از ارگان های مربوطه مانند شهرداری ها ، نظام مهندسی ، آتش نشانی ، زمین شهری و… هستند.

پایان کار ساختمانی در تعریف کلی به معنی تایید اتمام کار ساختمان میباشد ، اما چه کاربردی دارد؟
پس از اتمام کار ساختمانی به جهت دریافت سند تفکیکی ، ملک مورد نظر باید دارای گواهی پایان کار ساختمانی باشد که این گواهی را شهرداری ها و سایر مراجع ذیصلاح صادر و در اختیار مالک قرار خواهند داد تا مالک با مراجعه به ارگان های دولتی مرتبط ، برای تفکیک سندهای خود اقدام و آن را اخذ نماید.
۲-۱) مراحل اخذ پایان کار ساختمانی به شرح زیر میباشد :
۲-۱-۱) تشکیل پرونده در دفاتر خدمات الکترونیک شهر
۲-۱-۲) مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک منطقه مربوطه جهت درخواست بازدید
۲-۱-۳) دریافت نامه و کروکی ملک از کارشناس اداره ثبت اسناد و املاک
۲-۱-۴) مراجعه به سازمان نظام مهندسی جهت درخواست بازدید
۲-۱-۵) دریافت نقشه های طراحی شده توسط کارشناس سازمان نظام مهندسی
۲-۱-۶) مراجعه به شهرداری منطقه مربوطه
۲-۱-۷) تکمیل مدارک
۲-۱-۸) دریافت گواهی پایان کار ساختمانی
۲-۲) زمان حدودی برای اخذ گواهی پایان کار ساختمانی ۶۰ روز میباشد.

۳. سند تفکیکی ساختمانی :

خدمات اداری ساختمان : مجموعه خدماتی که پیش آغاز امور اجرایی در ساخت و کسب اجازه از ارگان های مربوطه مانند شهرداری ها ، نظام مهندسی ، آتش نشانی ، زمین شهری و… هستند.

سند تفکیکی ساختمانی به معنی جدا کردن سندی واحد های ساخته شده توسط مالک یا سازنده (هر یک از واحدها جداگانه دارای سند شوند) اما چه کاربردی دارد؟
به جهت خرید و فروش راحت ملک ، ملک باید دارای سند جداگانه یا سند تفکیکی باشد از این رو باید جهت دریافت این نوع سند (سند تفکیکی ساختمانی) برای جداسازی و تایین تکلیف هر واحد ، پس از اخذ پایان کار ساختمانی اقدام نمود.
۳-۱) مراحل اخذ سند تفکیکی ساختمانی به شرح زیر میباشد :
۳-۱-۱) مراجعه به سازمان نظام مهندسی جهت اخذ نقشه های صادره از سوی آن سازمان
۳-۱-۲) ارائه نقشه های دریافت شده از سازمان نظام مهندسی به اداره ثبت اسناد و املاک
۳-۱-۳) پس از انجام روال قانونی ، دریافت سند های تفکیکی ساختمان
۳-۲) زمان حدودی برای اخذ سند تفکیکی ساختمانی ۳۰ روز میباش

۴. گواهی عدم خلاف ساختمانی :

خدمات اداری ساختمان : مجموعه خدماتی که پیش آغاز امور اجرایی در ساخت و کسب اجازه از ارگان های مربوطه مانند شهرداری ها ، نظام مهندسی ، آتش نشانی ، زمین شهری و… هستند.

گواهی عدم خلاف ساختمانی به درخواست مالک برای استفاده از تسهیلات بانک ها و انجام معاملات صادر میگردد.
در زمان صدور گواهی عدم خلاف ساختمانی ۲ حالت پیش روی ما قرار دارد که عبارت اند از :
۱- خلاف دارد : هر گونه تغییر یا جا به جایی در ملک که مغایر با جواز یا پروانه ی اخذ شده باشد شامل خلاف میباشد که باید رفع خلاف شود . در این صورت مامورین شهرداری ها یا دفاتر خدمات الکترونیک شهر جهت بازدید به ملک مذکور آمده و گزارشی با توجه به گزارش ناظر تهیه میکنند و اگر خلاف سطحی باشد در منطقه شامل جرایم نقدی میگردد و رفع خلاف میشود و گواهی عدم خلاف صادر میگردد . ولی در صورتی که خلاف سطحی نباشد پرونده به کمیسون ماده ۱۰۰ ارجا و تصمیم گیری در آنجا اتخاذ میگردد
۲- خلاف ندارد : در این صورت به راحتی گواهی عدم خلاف صادر میگردد.
۴-۱) مراحل اخذ گواهی عدم خلاف ساختمانی به شرح زیر میباشد :
۴-۱-۱) تشکیل پرونده در دفاتر خدمات الکترونیک شهر
۴-۱-۲) بازدید از ملک مذکور توسط مامور بازدید دفاتر خدمات الکترونیک شهر
۴-۱-۳) دریافت گواهی عدم خلاف ساختمانی
۴-۲) زمان حدودی برای اخذ گواهی عدم خلاف ساختمانی ۵ الی ۲۰ روز میباشد.

۵. بیمه ساختمانی:

خدمات اداری ساختمان : مجموعه خدماتی که پیش آغاز امور اجرایی در ساخت و کسب اجازه از ارگان های مربوطه مانند شهرداری ها ، نظام مهندسی ، آتش نشانی ، زمین شهری و… هستند.

بیمه ساختمانی به بیمه ای گفته میشود که در آن ، کارگران را در هنگام اجرای کار تحت پوشش قرار داده و وظیفه جبران خسارات احتمالی را بر عهده دارد. بیمه ساختمانی به صورت کامل تر این طور تعریف میشود که:
بیمه نامه مسئولیت مدنی ، کارفرما را در مقابل کارگران ساختمانی تخت پوشش بیمه قرار می دهد .چنانچه در حین انجام کار در محل کار ، در اثر حادثه خسارت بدنی به کارکنان شاغل بیمه گزار وارد آید و مسیولیت کارفرما در این ارتباط برای بیمه گر محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد.

منظور از جبران خسارت بدنی شامل پرداخت هزینه های پزشکی و غرامت نقص عضو و فوت می باشد در صورتی که عملیات ساختمانی شامل تخریب ، خاکبرداری ، گودبرداری، پی کنی و مراحل احداث بنای جدیدی باشد یک فقره بیمه نامه مسلولیت عملیات ساختمانی ، در کنار بیمه نامه مسئولیت مدنی در قبال کارگران ساختمانی نیز نیاز خواهد بود.

در این بیمه نامه ، مسئولیت مدنی بیمه گذار در برابر اشخاص ثالث بیمه میگردد. بدین معنی که چنانچه در جریان عملیات ساختمانی شامل تخریب ، خاکبرداری ، گود برداری ، پی کنی و مراحل احداث بنای جدید ، خسارات جانی مالی به اشخاص ثالث وارد آید، بیمه گر با رعایت شرایط بیمه نامه از عهده جبران خسارات بر خواهد آمد .

لازم به ذکر است که کلیه صاحبکاران و عوامل اجرایی عملیات ساختمانی به این بیمه نامه نیاز دارند.

ما را در شبکه‌های اجتماعی نیز دنبال کنید

اینستاگرام

آپارات

خروج از نسخه موبایل